ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือ ให้นักเรียน นักศึกษา เข้าเว็ปไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (http://www.v-cop.go.th) แล้วเ... [อ่าน : 41 ครั้ง]

Intel เผยจะเปิดตัว CPU Core i7-8700K สำหรับ PC ซึ่งมีแกนประมวลผล 6 Core 12 Thread ที่ใช้สถาปัตยกรรม... [อ่าน : 76 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมภายในแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จิตอาสาพาเข้าวัดส้มเกลี้ยง [อ่าน : 57 ครั้ง]

พานักเรียนนักศึกษาทำบุญวัดโคกเจดีย์ [อ่าน : 48 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
อบรมศึกษาดูงาน/การประชุม

การอบรมการเรียนการสอนรุ่นน้องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 69 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
เชิดชูเกียรตินักเรียน/นักศึกษา

นักเรียนนักศึกษามีผลการเรียนดีเด่น [อ่าน : 51 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
เชิดชูเกียรติครูผู้สอน
ข้อมูลเพิ่มเติม