ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่า...

หลักฐานการสมัครเรียน /มอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. -สำเนา ปพ.1(ใบระเบียนแสดงผลการเรียน) 5 ภาคเร... [อ่าน : 88 ครั้ง]

ชิ้นงานฝึกซ้อม Bearings Center...

นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดตาก แข่งทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน ร... [อ่าน : 70 ครั้ง]

"ช่างกลโรงงาน" สาขาน่าเรียนจบไ...

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาช่างกลโรงงาน อีกหนึ่งสาขาที่มีตลาดแรงงานรองรับ เนื่องจากช่างกลโรงงานเป็นสาข... [อ่าน : 117 ครั้ง]

การประชุมแผนกวิชาแผนกวิชาช่างก...

ประชุมแผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2560 [อ่าน : 86 ครั้ง]

นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ไ...

ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดตาก แข่งทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน ระดับภาค ปีการศึกษา 2560 ที่จั... [อ่าน : 157 ครั้ง]

นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ไ...

ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดตาก การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน(ตะไบ) ระดับภาค ปีการศ... [อ่าน : 270 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมภายในแผนก
กิจกรรม BIG CLEANING DAY (22 ม...

ร่วมใจสะสาง ทำงานอย่างสดใส สะดวกและปลอดภัย สร้างนิสัยด้วย 5 ส. [อ่าน : 56 ครั้ง]

กิจกรรมเสริมสร้าง ระเบียบ วินั...

กิจกรรมเสริมสร้าง ระเบียบ วินัย นักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคตาก [อ่าน : 75 ครั้ง]

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น...

คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงานได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ... [อ่าน : 123 ครั้ง]

กิจกรรมโฮมรูม นักเรียน นักศึกษ...

กิจกรรมโฮมรูม นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคน... [อ่าน : 91 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนการสอน

ภาพรวมภายในแผนกช่างกลโรงงาน ประจำปี 2560 [อ่าน : 314 ครั้ง]

เปิดบ้านวิชาการ แผนกช่างกลโรงง...

เปิดบ้านวิชาการ มาศึกษา เยี่ยมชม แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคตาก [อ่าน : 145 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
การพัฒนาครู/อบรมศึกษาดูงาน/ประชุม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเท...

นายโองการ โกมลทัต หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้เข้าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือตัด... [อ่าน : 56 ครั้ง]

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ บจก. เอส....

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ บจก. เอส.วี.ที แมชชีนเนอรี่ จำกัด จังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 114 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูก...

นายวุฒิชัย ใจมูล ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยให้กา... [อ่าน : 87 ครั้ง]

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู...

นายสราวุธ อ้นมั่น และนายวรวิทย์ ไววิทย์ยานนท์ ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิ... [อ่าน : 65 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซีเอ...

นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์ ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซีเอ็นซี ชนิดหลายแกน... [อ่าน : 66 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
เชิดครูเกียรติครูผู้สอน
นายวรวิทย์ ไววิทยานนท์ ได้รั...

การคัดเลือกเป็นครูดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 201 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
เชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษ...

นางสาว ภัทราภา ครุฑฉ่ำ นักศึกษาแผนกช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มวยไทยสมัครเล่น(ห... [อ่าน : 74 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม