ประชาสัมพันธ์
เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad เบื้องต้น

เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad 2010 เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 2 - 13 ตุลาคม 2560 [อ่าน : 205 ครั้ง]

รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว

รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 1 อัตตรา [อ่าน : 117 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
เชิดชูเกียติครูผู้สอน
วิทยากรโครงการพัฒนาวิชาชีพ

ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบบรมโครงการพัฒนาวิชาชีพ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 [อ่าน : 92 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
เชิดชูเกียตินักศึกษา
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นให...

นักเรียนระดับชั้น ปวช 3 เข้ารับการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ59 [อ่าน : 547 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
การพัฒนาครู/อบรมศึกษาดูงาน/ประชุม

นักศึกษาปวส.สาขางานก่อสร้าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง การแข่งขันทักษะ ประมาณราคางานก่อสร้าง... [อ่าน : 69 ครั้ง]

พานักศึกษาเข้ารับการศึกษาดูงาน เขื่อนภูมิพล จ.ตาก [อ่าน : 87 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรม
นักศึกษาสาขางานช่างก่อสร้าง ได...

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาคเหนือ 2560 [อ่าน : 99 ครั้ง]

เลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพช่าง...

เลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง [อ่าน : 103 ครั้ง]

กิจกรรมองค์การวิชาชีพช่างก่อสร...

กิจกรรมองค์การวิชาชีพช่างก่อสร้าง โครงการค่ายอาสาพัฒนา [อ่าน : 100 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม