ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด...

ขอความกรุณาให้นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอา... [อ่าน : 89 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือ ให้นักเรียน นักศึกษา เข้าเว็ปไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (http://www.v-cop.go.th) แล้วเ... [อ่าน : 111 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมภายในแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดตาก สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลง [อ่าน : 89 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
การพัฒนาครู อบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การออกแบบและเทคโนโลยีควบคุมเสมือนจริงอัติโนมัติผ่าน OPC 15-17 สิงหาคม 2560 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูแล... [อ่าน : 97 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
เชิดชูเกียรติครูผู้สอน
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น...

เครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด [อ่าน : 99 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
เชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 เครื่องส่องไฟรักษาทารกภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด รางวัลชนะเลิศ การประกวด สุดยอด... [อ่าน : 75 ครั้ง]

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3

นักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ World skills Thailand ครั้ง 27... [อ่าน : 91 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม