ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสถานประกอบการและการเข้าใช้งานระบบ Big data system สาหรับสถานประกอบการ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสถานประกอบการและการเข้าใช้งานระบบ Big data system สาหรับสถานประกอบการ[อ่าน : 54 ครั้ง]
  • ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก TEC ได้เข้าพบ ประธ... ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก TEC ได้เข้าพบ ประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรม อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก[อ่าน : 38 ครั้ง]
  • ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานการผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา[อ่าน : 86 ครั้ง]
  • การจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา[อ่าน : 55 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม