การพัฒนาครู/อบรมศึกษาดูงาน/ประชุม
ฝึกอบรมลูกเสือขั้นสูง A.T.C.

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือขั้นสูง A.T.C. [อ่าน : 63 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
หมายกำหนดการปฐมนิเทศน์ออกฝีกงา่น

แจ้งหมายกำหนดการการปฐมนิเทศน์ออกฝึกงาน [อ่าน : 43 ครั้ง]

เชิญชวนแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม

รูปภาพการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มสาขาการโรงแรม [อ่าน : 70 ครั้ง]

เชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ขอเชิญนักศึกษาแผนกการโรงแรมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา [อ่าน : 78 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
เชิดชูเกียรตินักเรียนนักศึกษา

ภาพกิจกรรมรางวัลพานไหว้ครูประเภทสวยงาม [อ่าน : 104 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
เชิดชูเกียรติครูผู้สอน
รับรางวัลครุที่ปรึกษาดีเด่นประ...

ภาพกิจกรรมรับรางวัลครุที่ปรึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 84 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมภายในแผนกการโรงแรม
การแข่งขันกีฬาสี

การแข่งขันกีฬาสี ของวิทยาลัยเทคนิคตาก [อ่าน : 43 ครั้ง]

การทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

การทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ณ วิทยาลัย [อ่าน : 44 ครั้ง]

Big Cleaning day

การทำกิจกรรม Big Cleaning day ภายในวิทยาลัย [อ่าน : 47 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม